تعبیر با قرآن

تعبیر خواب باقرآن

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تعبیر خواب مطابق آیات قرانی

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند وتعبیر آنرا بخواهد بداند، ببیند از ماه (قمری) چند شب گذشته است به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند وبعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود .مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد، ده سوره از اول قرآن را بشمارید سوره دهم، آیه دهم همان سوره ،تعبیر خواب شما خواهد بود .

اگر در شب اول ماه خواب دیده باشد :

سوره اول قرآن فاتحه الکتاب است وآیه اول بسم الله الرحمن الرحیم است این آیه اشاره دارد بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد، و از معنی آن چنین استفاده می شود که مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او شود وبنا بر قول جمعی که آیه اول را الحمد لله الرب العالمین می دانند، از معنی آن چنین استفاده می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده، به او برسد وآن کس شکران نعمت را بگوید.

اگر در شب دوم ماه خواب دیده باشد :

سوره دوم بقره است .بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف (الم) وبه قولی آیه دوم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین می باشد واز آن چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد (چیزی که فکرش را هم نکرده باشد) واز ذلک الکتاب چنین استنباط می شود که حکم نا مکتوبی به او برسد که سبب خوشحالی ومنزلت او شود.

اگر در شب سوم ماه خواب دیده باشد :

سوره سوم ال عمران است وآیه سوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا... می باشد و از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که سه چیز، متعاقب سه آیه، دلالت به رسیدن این سه چیز دارد.(به آیه رجوع شود)

اگر در شب چهارم ماه خواب دیده باشد :

سوره چهارم نساء است وآیه چهارم واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن... از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که زنی مجدد یا مال عظیم به خانه خواب بیننده برسد یا از خانه، چیزی ویا هدیه مرغوب به او برسد.

اگر در شب پنجم ماه خواب دیده باشد :

سوره پنجم مائده است وآیه پنجم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم... از معنی این آیه چنین استنباط می شود که از اهل کتاب مثل نصاری ویهود نفعی به خواب بیننده برسد و یا شاید به نوعی دیگر به خوشحالی برسد .

اگر در شب ششم ماه خواب دیده باشد :

سوره ششم انعام است وآیه ششم الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم... از معنی آیه این چنین استفاده می شود که چیزی ناخوش به شخص خواب بیننده برسد به عبارتی صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی ، یا اندک آزردگی مبتلا شده.

اگر در شب هفتم ماه خواب دیده باشد :

سوره هفتم اعراف است وآیه هفتم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون از معنی آیه چنین استفاده می شود که کاری از کارهای خود را به جمعی بسپارید ،بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت (برآورنده و به انجام رساننده) باشند وبعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

اگر در شب هشتم ماه خواب دیده باشد :

سوره هشتم انفال است وآیه هشتم لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که میان خواب بیننده وشخصی دیگر کدورت ودعوایی بوده، به طوری که هنگامی که به حاکم وقاضی وامثال این طایفه (ریش سفیدان) عرض شود ،حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

اگر در شب نهم ماه خواب دیده باشد :

سوره نهم توبه است وآیه نهم کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم ... از معنی آیه اینچنین برداشت می شود که دو نفر جهت قطع معامله نزد خواب بیننده برسند.

اگر در شب دهم ماه خواب دیده باشد :

سوره دهم یونس است وآیه دهم دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام و... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که از خواب بیننده خیری وعمل صالحی در وجود آید (سرزند) که در دنیا وآخرت نفعی به او برسد.

اگر در شب یازدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره یازدهم هود است وآیه یازدهم الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفره واجر کبیر از معنی این آیه اینچنین می توان استفاده کرد که کاری برای خواب بیننده پیش آید که در نظر خلق مشکل باشد وچون صبر کند (بر انجام کار) موجب نیکنامی وراحتی ایام عمر او می گردد.

اگر در شب دوازدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره دوازدهم یوسف است وآیه دوازدهم قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و... مفهوم آیه این است که عزیزی مثل فرزند وامثال آن از او دور افتد وعاقبت آن دور افتاده به خیر باشد وکدورت خواب بیننده به پایان رسد وعاقبت او بسیاربسیار خوب باشد .

اگر در شب سیزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره سیزدهم رعد است وآیه سیزدهم ویسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته ... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که چیزیکه باعث ملال خاطر باشد به خواب بیننده برسد .(خواب بیننده به حزن واندوه دچار می شود فیها القیاس)

اگر در شب چهاردهم ماه خواب دیده باشد :

سوره چهاردهم ابراهیم است وآیه چهاردهم ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید از معنی آیه اینچنین می توان بهره برد که کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد. (فیها القیاس)

اگر در شب پانزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره پانزدهم حجر است وآیه پانزدهم لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون از معنی این آیه اینچنین می توان استفاده کرد که شخصی با خواب بیننده بی حساب گفتگوی باطل کند وبه جایی نرسد وکار خواب بیننده خوب شود .

اگر در شب شانزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره شانزدهم نحل است وآیه شانزدهم وعلامات وبالنجم هم یهتدون از معنی این آیه اینچنین مستفاد می شود که خواب بیننده را حالتی غیر حالت اول که داشت روی دهد واز جانب شخص بزرگ وخوبی به عظمت رسد درهرزمینه ای.

اگر در شب هفدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره هفدهم بنی اسرائیل (الاسراء) است وآیه هفدهم وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح و... از معنی آیه چنان مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد وباعث حزن واندوه او باشد ظاهر شود بطوریکه عاقبت آن به خیر باشد .خیرات وصدقه دهد که رفع بلا کند.

اگر در شب هجدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره هجدهم کهف است وآیه هجدهم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود و... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در آید یا ماه قبل از آن، خیری غلط به او رسیده ودر آخر ظاهر شود که از خیر غلط بوده .(چیزی که به اشتباه نصیب خواب بیننده شده باشد)

   

اگر در شب نوزدهم ماه خواب دیده باشد :

سوره نوزدهم مریم است وآیه نوزدهم قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا از معنی آیه چنان مستفاد می شود که رسولی از جاتب بزرگی در نزد خواب بیننده آید وخبرهای دلپسند وخاطر خواه به او برسد.

اگر در شب بیستم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیستم طه است وآیه بیستم فالقیها فاذا هی حیه تسعی از معنی این آیه می توان اینگونه استفاده کرد که حجت وبرهان قوی مثل عصای موسی(ع) وید بیضاء در تحت تصرف خواب بیننده درآید .این موضوع بدین مفهوم است که شخص خواب بیننده می تواند واقعه ای که برایش اتفاق افتاده را با موضوع فوق قیاس کند نه اینکه ید بیضاء ویا عصای موسی در اختیارش قرار گیرد.

اگر در شب بیست ویکم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ویکم انبیاء است وآیه بیست ویکم ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون از معنی آیه اینگونه برداشت می شود که کسی که با خواب بیننده در خشم بود خشمش برطرف شود .(خواب بیننده باید مانند مطلب فوق موضوع خود را مقایسه کند)

اگر در شب بیست ودوم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ودوم حج است وآیه بیست ودوم کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و... از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه ای روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد وهر چند سعی کند از آن خلاص نشود. خواب بیننده دچار (حزن ،اندوه،گرفتاری،ناراحتی) می شود که هرچقدر تلاش کند نمی تواند از آن خلاص شود.

اگر در شب بیست وسوم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وسوم مومنون است وآیه بیست وسوم ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر وخوبی از جانب بزرگی برسد که او باور نکند یا نصیحتی به کسی کند وآن کس باور نکند.

اگر در شب بیست وچهارم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وچهارم نور است وآیه بیست وچهارم یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم و... از معنی این آیه این چنین می توان بهره برد که بین خواب بیننده وشخصی دعوایی یا خصومتی پیش می آید که خواب بیننده بر وی غلبه می کند وحجتش برآن شخص غالب می گردد.

اگر در شب بیست وپنجم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وپنجم فرقان است وآیه بیست وپنجم ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزیلا از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده مصیبتی عظیم وامری ناخوش وخصومت وگفتگوی نا شایسته ببیند.

اگر در شب بیست وششم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وششم شعرا است وآیه بیست وششم قال ربکم ورب ابائکم الاولین از معنی آیه اینچنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب ومعقولی در مقام نصیحت وموعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده به جواب سوالش برسد وشاد شود.

اگر در شب بیست وهفتم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وهفتم نمل است وآیه بیست وهفتم قال سننظراصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس ،خبری به این کس رساند واین کس در صدد تفحص این خبر برآید، که راست شود.

اگر در شب بیست وهشتم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست وهشتم قصص است وآیه بیست وهشتم قال ذلک بینی وبینک ابما الاجلین... از معنی آیه چنان استفاده می شود که مهمی پیش خواب بیننده آید که آنشخص مخیر باشد در اقدام آن وتدبیر را حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند وسعی نماید قبول نیفتد.

اگر در شب بیست ونهم ماه خواب دیده باشد :

سوره بیست ونهم عنکبوت است وآیه بیست ونهم قال رب انصرنی علی القوم المفسدین از معنی آیه چنان مفهوم می شود که خواب بیننده مامور شود به اصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد وهمه احوالات او شاید نیک شود.

اگر در شب سی ام ماه خواب دیده باشد :

سوره سی ام روم است وآیه سی ام فاقم وجهک للدین حنیفا... از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را امری پیش آید و جماعتی خواهند که او را از این امر بازگردانند ،بنا براین او سخن ایشان را گوش نکند وسخن گوش نکردن او صواب (صحیح) باشد. والله اعلم بالصواب

نویسنده : : ۳:٠٧ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ بهمن ،۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم